نوشته‌ها

نشانه شیر در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه شیر در گنج یابی و دفینه یابی

نشانه شیر در گمانه اول در گنج یابی و دفینه یابی نشانه شیر در  قرون وسطا یک بخش از نمادگرایی است. شیر نشانه ای از حضرت عیسی می باشد. حضرت عیسی پی در پی در نقاشی ها و مجسمه ها با افکار شیر اصیل و انسان شیرنما وصف میشد . به دلیل شناخته شدن ب…
نشانه شیر در گنج یابی و دفینه یابی

نماد انسان در گنج یابی و دفینه یابی

نماد انسان در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ نماد انسان اگر بر روی تخته سنگ باشد و در دستش علوفه، رعد و برق، و امثال این باشد ، و دامن داشته همچنین ریش داشته باشد ، به معنای خدای هیتی ها می باشد. نشان دفینه نمی باشد.   ن…