نوشته‌ها

نماد انسان در گنج یابی و دفینه یابی

نماد انسان در گنج یابی و دفینه یابی بیان کننده چیست؟ نماد انسان اگر بر روی تخته سنگ باشد و در دستش علوفه، رعد و برق، و امثال این باشد ، و دامن داشته همچنین ریش داشته باشد ، به معنای خدای هیتی ها می باشد. نشان دفینه نمی باشد.   ن…